Om ‘n Lid van Noordkaap Jagtersvereniging te word, moet u eers ’n aansoekvorm invul wat aanlyn beskikbaar is (sien onder) of ‘n vorm per hand invul wat by die kantoor of op ons webblad beskikbaar is.

 • Die vorm moet deur u geteken word
 • ‘n Lid van NKJV moet u voorstel – sien die spasie op die aansoekvorm daarvoor ingeruim (Naam, Handtekening en Lidnommer)
 • Die volledig ingevulde aansoekvorm moet aan die kantoor gestuur word tesame met u Toetreefooi en Ledegeld.
 • Die aansoek word dan op die eerste komiteevergadering goedgekeur of afgekeur.
 • Na goedkeuring word u besonderhede op die NKJV Databasis aangeteken.
 • U kry dan u eerste posstuk vanaf die vereniging wat gewoonlik die volgende insluit: ‘n NKJV Grondwet, ‘n CHASA Handleiding, die jongste Hartie Nuusbrief of Hartebees Tydskrif en ‘n paar NKJV plakkers.

Die verskillende kategorië van Lidmaatskap

 • Eenmalige Toetreefooi R150.00
 • Vol Lidmaatskap R700.00 per aansoek per jaar
 • Familie (Eggenote/Student) R350.00 per aansoek per jaar
 • Junior (Skolier) R175.00 per aansoek per jaar

Becoming a member of the Northern Cape Hunters’ Association starts by filling in an Application Form which is available online (see elsewhere on this page) or by filling one in by hand which is available at the office or on our webpage.

 • The application must be signed by the applicant.
 • A member of the NCHA must propose your application in the space allowed (Name, Signature and Membership Number)
 • The completed application form must then be sent to the NCHA office accompanied by the Entry Fee and Membership Fee.
 • The application will then be approved or not, at the first committee meeting.
 • When accepted as a member your details will be recorded on our Data Basis.
 • You will then receive a NCHA Constitution, a CHASA lectures blue book, thelatest Hartie Newsletter/Hartebees Magazine and a couple of NCHA stickers.

The different categories of Membership

 • Once off entry fee R150.00
 • Full Membership R700.00 per application per year
 • Family (Spouse/Student) R350.00 per application per year
 • Junior (Scholar) R175.00 per application per year